Franzos, Karl Emil: Brief an Karoline Franzos. Pest, 27.11.1872

Titelaufnahme