Jacobs, Emil: Brief an Hans Ankwicz-Kleehoven. Freiburg, 23.5.1920

Titelaufnahme